January 13, 2020 stagetimeorganizer

Policy

ALLMÄNNA VILLKOR TIMEORGANIZER

Trust-IT Sweden AB
Solna Torg 3, 171 45 Solna | +46 (0)8-734 60 00 | info@trustit.se | Org. nr. 556538-4699 | Bg 5174-0074 | www.trustit.se Sida 1 av 4

1. Avtalet och parterna

1.1 Om Tjänsten.
Trust-IT Sweden AB, 556538-4699 (Trust-IT), tillhandahåller en webbaserad tjänst som heter TimeOrganizer (Tjänsten). Det är en tidsrapporteringstjänst med GPS-positionering för både
kundprojekt och arbetstid. TimeOrganizers integrering mot mobila enheter ökar säkerheten och kvalitén i tidsrapportering och underlättar därmed för både arbetsgivare och arbetstagare att
tidsrapportera. Trust-IT tillhandahåller tjänsten TimeOrganizer för kunden genom inloggning via webbportalen på adressen www.timeorganizer.se samt en mobil klient. TimeOrganizer klienter finns för iPhone, och Android baserade telefoner med GPS samt för sådan jämförbar klient som från tid till annan tillhandahålls av Trust-IT.

1.2 Avtalet.
Genom att registrera sig som kund på www.timeorganizer.se och genom att godkänna dessa villkor ingår kunden ett avtal med Trust-IT på de villkor som anges i avtalet. Kunden äger rätt att inom
provperioden avsluta sitt abonnemang utan några andra skyldigheter än genom att meddela detta till Trust-IT via mail till info@trustit.se

1.3 Ändring av avtalsvillkoren.

Trust-IT äger när som helst rätt att ändra dessa villkor. Ändringen gäller från och med den första dagen i den månad som infaller närmast efter det tillfälle då ändringen publicerats på Webbplatsen. Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT.

2. Användandet av tjänsten

2.1 Rätten till användande.

Kunden äger rätt att använda Tjänsten så länge avtalet är i kraft enligt punkten 6.

2.2 Antal användare.
Om inte något annat avtalas mellan Trust-IT och Kunden utgör Tjänsten ett abonnemang för samtliga användare. Med ”användare” avses fysisk person som använder Tjänsten. En användare
som utnyttjat Tjänsten på grund av sitt arbete eller på grund av ett uppdrag kan ersättas av annan användare som utför samma arbete eller uppdrag under förutsättning att den förste användaren
effektivt skiljs från användandet av Tjänsten.

2.3 Tjänstens tillhandahållande och inloggningsuppgifter.
Information om på vilket tekniskt sätt Tjänsten tillhandahålls och hur Kunden skall gå till väga för att få tillgång till den lämnas på Webbplatsen. Kunden ges tillgång till Tjänsten genom
kundspecifika inloggnings-uppgifter. De inloggningsuppgifter som Kunden erhåller är personliga och får inte utlämnas till utnyttjande av annan än Kunden själv. Inloggningsuppgifterna får ej
användas för annat ändamål än att via Webbplatsen eller i TimeOrganizer Client för iPhone, TimeOrganizer Client för Android eller sådan jämförbar klient som från tid till annan tillhandahålls
av Trust-IT, på normalt sätt utnyttja Tjänsten som abonnemanget avser. Kunden förbinder sig att förvara och hantera de erhållna inloggningsuppgifterna så att obehörigt utnyttjande förhindras.

2.4 Ingen överlåtelse.

Abonnemanget innefattar ingen överlåtelse av någon immateriell rätt. Kunden skall respektera Trust-IT’s och dess licensgivares rätt till tjänsten som utnyttjas genom Tjänsten samt i
förekommande fall rättigheterna till programvara enligt för aktuell programvara tillämpliga licensvillkor.

2.5 Överlåtelse eller upplåtelse till tredje man.
Kunden äger ej rätt att överlåta detta avtal eller vidareupplåta någon nyttjanderätt till Tjänsten eller delar därav till tredje man.

2.6 Stängning av Tjänsten.

Trust-IT skall äga rätt att övervaka Tjänstens användning. I händelse av uppenbart överskridande av villkoren i denna punkt 2 eller annat missbruk äger Trust-IT rätt att stänga Kundens tillgång till Tjänsten och Kundens användaridentifikation. I sådant fall äger Kunden ej rätt till återbetalning av erlagd betalning för perioden i fråga. Vid stängning av Tjänsten upphör avtalet i enlighet med vad som anges i punkten 6.2.2 nedan.

2.7 Uppsägning av Tjänsten.
Tjänsten tillhandahålls som ett “tillsvidareabonemang” och förlängs automatiskt, om den inte sagts upp, med en (1) månad i taget. Kunden äger rätt att säga upp tjänsten med 1 månads varsel.
Uppsägning skall meddelas till Trust-IT Sweden AB skriftligen eller via mail till info@trustit.se

3. Trust-IT’s ansvar

3.1 Avbrott i tillhandahållandet.
Trust-IT äger rätt att temporärt avbryta tillhandahållandet av Tjänsten, utan att på förhand lämna meddelande därom, om sådant avbrott enligt Trust-IT’s bedömning erfordras för tekniska
förändringar, serverunderhåll, programförändringar, för förnyelse av Tjänsten eller dess innehåll eller av annan liknande orsak. Trust-IT garanterar inte någon specifik tillgänglighetsgrad för
Tjänsten. Kunden är även införstådd med att Trust-IT inte kan påverka distributionen över Internet och därför inte heller kan ansvara för distributionens funktionssäkerhet eller för andra avbrott som beror på Kundens Internetuppkoppling eller dylika förhållanden. Kunden äger ej rätt till återbetalning av erlagd avgift utom för det fall tillgängligheten till Tjänsten varit väsentligt
inskränkt under lång tid och detta orsakats av Trust-IT genom vårdslöshet.

3.2 Tjänstens funktion och innehåll.
Trust-IT strävar efter att utveckla Tjänsten på ett så högklassigt sätt som möjligt, men garanterar inte Tjänstens funktionssäkerhet. Trust-IT ansvarar inte för att Tjänsten kan användas eller
användas med full funktionalitet tillsammans med varje form av hård- eller mjukvara som förekommer och förekommit på marknaden. Trust-IT ansvarar inte för riktigheten av innehållet i
tjänsten och som kan användas genom Tjänsten och inte heller för annan information eller tjänst som tillhandahålls av tredje man och som sammanhänger med Tjänsten.

3.3 Ansvarsbegränsning.

Trust-IT ansvarar ej för skada som må orsakas av Tjänsten, uteblivet eller felaktigt tillhandahållande av Tjänsten eller att Tjänsten ej kunnat användas för visst ändamål, även om
detta skulle ha varit känt för Trust-IT. Särskilt friskriver sig Trust-IT från ansvar för indirekt förlust inklusive förlust av data, förlorad vinst eller inkomst, följdskador samt anspråk från tredje man.

Skulle rätt till ersättning i visst fall uppkomma, är Trust-IT’s sammanlagda ansvar för nedsättning av köpeskillingen och skadestånd alltid begränsat till ett belopp motsvarande den månatliga
abonnemangsavgiften. Trust-IT ansvarar under inga omständigheter för skador, förlust eller utebliven vinst i Kundens eller annans näringsverksamhet.

4. Kundens ansvar

4.1 Ansvar för egen anläggning och eget utnyttjande.

Kunden ansvarar för skada som må orsakas Trust-IT eller andra abonnenter av Trust-IT’s tjänster på grund av Kundens utrustning eller Kundens åtgärder vid användande av Tjänsten. Det åvilar
Kunden att hålla Trust-IT informerad om ändringar i fråga om via vilken e-mailadress Trust-IT kan meddela sig med Kunden. Om ej annat anges av Kunden skall den e-mailadress från vilken

Kunden loggat in vid beställning av Tjänsten anses utgöra Kundens e-mailadress.

4.2 Kundens ansvar för annan.
Har Kundens användaridentitet utnyttjats av annan svarar Kunden även för sådan skada som må ha orsakats av denne. Har Kunden överlämnat erhållen användaridentifikation till annan svarar
Kunden även för den ekonomiska skada Trust-IT lider av annans obehöriga utnyttjande av Kundens identifikation. Härvid skall Trust-IT alltid vara berättigat att erhålla ersättning motsvarande det pris som skulle ha utgått för det utnyttjande som ägt rum.

5. Pris och betalning

5.1 Pris och betalningsvillkor.
Vid varje tillfälle gällande pris för Tjänsten tillkännages på webbplatsen, samtliga priser är exklusive lagstadgad moms. Det antalet användare som nyttjat tjänsten under föregående månad kommer att ligga till grund för fakturering Om pris- och villkorsändring, se punkten 1.3 ovan.

5.2 Betalning.
Betalning skall ske mot faktura utställd av Trust-IT på Kundens organisationsnummer med tillhörande adress. Betalning skall ske senast 20 dagar efter fakturadatum.

6. Avtalstid och avtalets upphörande

6.1 Avtalstid och avtalets upphörande.
Avtalet gäller för tjänsten från och med den dag Trust-IT mottagit Kundens avtalsenliga betalning enligt punkten 1.2 och därefter tillsvidare till och med den dag avtalet upphör enligt punkten 6.2.

6.2.1 Kundens uppsägning.
Kundens uppsägning av abonnemang skall ske skriftligen eller, för det fall sådan möjlighet erbjuds, via Webbplatsen. Vid uppsägning av månadsabonnemang upphör avtalet vid utgången av
innevarande abonnemangsmånad.

6.2.2 Trust-IT’s uppsägning.
För det fall Trust-IT inte erhållit betalning av månadsabonnemang som betalas mot faktura fem (5) dagar efter fakturans förfallodatum äger Trust-IT rätt att med omedelbar verkan stänga av
användaren från Tjänsten. Trust-IT får härefter säga upp avtalet till omedelbart upphörande för det fall Kunden inte efter betalnings-påminnelse erlagt betalning inom den i betalningspåminnelsen angivna tidsfristen. Om Trust-IT stänger Tjänsten för Kundens nyttjande enligt punkten 2.7 upphör avtalet omedelbart. Trust-IT äger vidare rätt att säga upp Tjänsten av annat skäl än det som anges i punkten 2.7, varvid avtalet upphör vid det månadsskifte som äger rum närmast efter den dag Trust-IT verkställt uppsägning av Tjänsten genom meddelande därom till den e-mailadress som Kunden använder som användarnamn vid inloggning till Tjänsten, eller den e-mailadress som Kunden senast anmält till Trust-IT.

7. Force majeure
Trust-IT ansvarar ej för olägenhet, skada eller förlust som beror på omständigheter utanför TrustIT’s kontroll. Trust-IT är sålunda befriat från ansvar för avbrott eller störningar orsakade av omständigheter utanför Trust-IT’s kontroll t.ex. olyckshändelser, blixtnedslag, brand, explosion, krig, upplopp, översvämning, hårt väder eller handling eller underlåtenhet från myndighets eller annan utomståendes sida.

8. Personuppgifter
Genom att beställa Tjänsten på Webbplatsen godkänner Kunden registrering och hantering av Kundens personuppgifter. Den information som Kunden lämnar används uteslutande för Trust-IT’s
handläggande av Kundens beställning av och betalning för Tjänsten samt för att upprätthålla kundrelationen mellan Trust-IT och Kunden. Trust-IT garanterar att inga uppgifter kommer säljas
eller föras vidare till tredje part. Kunden har rätt att efter skriftlig begäran ta del av de uppgifter som finns registrerade om denne. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har Kunden
rätt att begära att uppgifterna skall rättas eller raderas. Kunden ansvarar själv för att användarnamn och lösenord hålls hemliga, så att ingen otillbörlig kan använda dessa uppgifter.
Trust-IT förbehåller sig rätten att använda Kundens angivna e-mailadress för löpande information till Kunden om Trust-IT’s produkter och speciella kampanjer. Dessa villkor medför att Trust-IT för Kundens räkning kommer att behandla sådana personuppgifter som avses i personuppgiftslagen (”PUL”). Parterna är införstådda med att Kunden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas i TimeOrganizer och att Trust-IT är personuppgiftsbiträde åt Kunden vid behandlingen av Personuppgifterna.

9. Tillämplig lag och behörig domstol

9.1 Tillämplig lag.

Detta avtal skall tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt.

9.2 Tvist
Tvist rörande tillämpningen eller tolkningen av detta Avtal eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.