November 28, 2019 stagetimeorganizer

Ta ut en rapport

Här förklaras de olika typer av smarta rapporter du som administratör kan ta ut.

Användarrapport

Ta ut en rapport baserad på en/alla användare* under valt tidsspann. Du kan sedan specificera för vilket företag samt projekt.
*Som icke-administratör kan du endast ta ut en rapport över din egen rapporterade tid.

Frånvarorapport

Ta ut en rapport över all frånvaro under valt tidsspann. Gruppera på användare eller frånvarotyp.

Företagsrapport

“Hur mycket tid har vi lagt på projekt X under den senaste månaden?”
Ta ut en rapport baserat på ett/alla företag under valt tidsspann. Du kan sedan specificera projekt samt användare.

Lönerapport

Ta ut en rapport baserat på en eller alla användare. Se arbetad tid, frånvaro, resor och avvikelser under ett visst tidsspann, förslagsvis en arbetsmånad.

Statistikrapport

Ta ut en rapport som visar faktureringsgrad, frånvaro m.m. under valt tidsspann. Gruppera på personal, arbetsgrupper eller företag.

Veckorapport

Ta ut en rapport med veckovy över användare. Rapporten innehåller arbetad tid per projekt, OB, frånvaro etc. Du kan skapa en rapport för upp till 10 veckor tillbaka i tiden.


Specialrapporter


Besökskostnad

Ta ut en rapport för den summerade kostnaden för besök per företag. Excel-rapport anpassad för import i bl.a. SAP

Företagssummering

Ta ut en rapport över företag med nerlagd tid/beräknad kostnad under valt tidsspann. Excel-rapport anpassad för import i bl.a. SAP

Personalliggare

Exportera en XML-rapport till Skattemyndigheten för angiven period. Denna behövs vid kontroll från Skatteverket.